Szukaj
Close this search box.

§ 1

  Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Firma SACKY Magdalena Marcinkowska z siedzibą w Jaworznie (43-600) ulica Starowiejska 31a, NIP 6322024050, REGON 384189557, adres mailowy: sklep@sacky.pl („Organizator”).
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 17.05.2023 r. i trwa do 31.05.2023r.

§ 2

Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
  2. ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. wykona Zadanie Konkursowe.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik w czasie trwania konkursu wykona zadnie konkursowe polegające na przesłaniu projektu/opisu/rysunku swojego wymarzonego produktu torebki lub plecaka na adres mailowy sklep@sacky.pl lub zamieści go w poście konkursowym na Facebook’u (https://www.facebook.com/sacky.sklep). W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe terminie wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 5. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie jeden raz.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:

a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;

b) działają z fikcyjnych kont/adresów e-mail;

c) naruszają Regulamin Konkursu.

    7. Przesłane zgłoszenie konkusowe nie jest ostateczną wersją produktu, a jego inspiracją. W oparciu o widzę techniczną oraz technologiczną zostanie stworzony produkt w oparciu o przesłane wytyczne przez Uczestnika konkursu.  

§ 3

Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję (dalej: „Komisja Konkursu”). Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz jego poszczególnych Etapów, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: „Zwycięzca”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe.
 3. Organizator z przesłanych prac konkursowych wybiera jednego Zwycięzce Konkursu.
 4. Zwycięzca Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: Produkt konkursowy oraz Voucher Podarunkowy na kwotę 200 zł do wykorzystania w sklepie Organizatora.
 5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 6. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzce dnia 5 czerwca 2023 r.
 7. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu Nagrody poprzez wiadomość na Facebooku lub mail.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia poinformowania go o zwycięstwie, w wiadomości prywatnej informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska.
 9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 8 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 14 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana / przekazana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 5

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy pod adresem mailowym: sklep@sacky.pl
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a – tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikają z wzięcia dobrowolnej woli wzięcia udziału w konkursie. Uczestnik poprzez wykonanie Zadania Konkursowego wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody. Po tym czasie dane osobowe zostaną trwale usunięte.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. W związku z przekazaniem nam danych, przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegać profilowaniu.

§ 6

Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja” na adres sklep@sacky.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailowo na adres, z którego otrzymał e-mail z reklamacją.
 3. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§ 7

Postanowienia końcowe i informacje techniczne

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.sacky.pl w siedzibie Organizatora.
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.